ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

** ประชาสัมพันธ์สำหรับคู่มือในการใช้งาน virtualschool **

วิชาการแจ้งข่าว "การเตรียมความพร้อมเรียนบทเรียนออนไลน์" คลิ๊กๆ»

คู่มือการใช้ระบบ virtualschool สำหรับนักเรียน คลิ๊กๆ»

คู่มือการติดตามผลการเรียนสำหรับผู้ปกครอง คลิ๊กๆ»

คู่มือการติดตามผลการเรียน ระบบ virtualschool สำหรับคุณครู คลิ๊กๆ»


** ประชาสัมพันธ์การเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม **

กำหนดการเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกล สำหรับชั้นปฐมวัย คลิ๊กๆ»

วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม คลิ๊กๆ»

ตารางเรียนกิจกรรมสอนเสริมตามอัธยาศัย ปฐมวัยคลิ๊กๆ»

ลิงก์บทเรียน DLTV ตั้งแต่ระดับชั้น ปฐมวัย - ม.3 คลิ๊กๆ»

15 ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอล ชั้น ปฐมวัย - ม.6 คลิ๊กๆ»

บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ชั้น ปฐมวัย - ป.6 คลิ๊กๆ»

บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 - ป.6 คลิ๊กๆ»


**** ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ****

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 new คลิ๊กๆ»

ค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำสำหรับนักเรียนประจำ ป.1-ม.6 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นอุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»


**** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ****

วันที่ 1,2,3,5 มิ.ย.63

จำหน่ายเครืองแบบนักเรียนและสั่งจองหนังสือ/แบบเรียน

11-13 พ.ค. 63 โรงเรียนจัดอบรมคุณครูการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย virtualschool online
1 ก.ค.63 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563
6 ก.ค.63 หยุดวันชดเชยวันอาสาฬหบูชา , วันเข้าพรรษา
28 ก.ค.63 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว