ข่าว & กิจกรรมภายในโรงเรียน

** ประชาสัมพันธ์สำหรับคู่มือในการใช้งาน virtualschool **

วิชาการแจ้งข่าว "การเตรียมความพร้อมเรียนบทเรียนออนไลน์" คลิ๊กๆ»

คู่มือการใช้ระบบ virtualschool สำหรับนักเรียน คลิ๊กๆ»

คู่มือการติดตามผลการเรียนสำหรับผู้ปกครอง คลิ๊กๆ»

คู่มือการติดตามผลการเรียน ระบบ virtualschool สำหรับคุณครู คลิ๊กๆ»


** ประชาสัมพันธ์การเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม **

กำหนดการเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกล สำหรับชั้นปฐมวัย คลิ๊กๆ»

วิธีเข้าเรียนออนไลน์ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม คลิ๊กๆ»

ตารางเรียนกิจกรรมสอนเสริมตามอัธยาศัย ปฐมวัยคลิ๊กๆ»

บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 - ป.6 คลิ๊กๆ»


**** ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ****

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 new คลิ๊กๆ»

ค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีหอพักประจำสำหรับนักเรียนประจำ ป.1-ม.6 new คลิ๊กๆ»

โรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นอุปกรณ์ครบครันห้องเรียนติดแอร์ new คลิ๊กๆ»


**** ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ****

1 พ.ย.63 เสกสุสานวัดพระตรีเอกภาพ(หนองหิน)
9,11,12 พ.ย.63 ประเมินเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย
9,11,13 พ.ย.63 สอบปลายภาค 1/2563 ประถมศึกษาปีที่ 1-6
10,12,13 พ.ย.63 สอบปลายภาค 1/2563 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
10,11,13 พ.ย.63 สอบปลายภาค 1/2563 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
16-18 พ.ย.63 นักเรียนมัธยมที่ติด ร,มส,มาดำเนินการแก้ไข
14-23 พ.ย.63 ปิดภาคเรียนที่ 1/2563
24 พ.ย.63 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
26 พ.ย.63 กิจกรรมพบผู้ปกครอง ป.1-3
27 พ.ย.63 กิจกรรมพบผู้ปกครอง ป.4-6